logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

24. až 26. novembra 2020 v Bratislave

Organizátori

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou národnou akreditačnou službou

Odborný garant

 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc., FCHPT STU v Bratislave
 • doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD., FCHPT STU v Bratislave

Čestný predseda programového výboru

 • prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., FCHPT STU v Bratislave

Programový výbor

 • prof. Liudmil Antonov, DrSc., Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko
 • prof. Javier Arrebola, PhD., University of Almeria, Španielsko
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., PřF UK v Praze, Česko
 • prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., PriF UK v Bratislave, Slovensko
 • Dr. Hab. Lucyna Kozlowska, Warsaw University of Life Science, Poľsko
 • plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD., KEÚ PZ MV SR, Slovensko
 • RNDr. Jarmila Makovinská, PhD., VÚVH, Slovensko
 • Dr. Maja Petrovic, University of Novi Sad, Srbsko
 • Ing. Martin Polovka, PhD., NPPC, Slovensko
 • Mgr. Martin Senčák, SNAS, Slovensko
 • Ing. Branislav Žec, CSc., ŠGÚDŠ, Slovensko

Organizačný výbor

 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc., predseda
 • Ing. Michaela Halinkovičová
 • doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
 • Ing. Michaela Jakubíková, PhD.
 • Ing. Jakub Masác
 • doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
 • Ing. Jozef Sochr, PhD.
 • Ing. Veronika Svitková, PhD.
 • Ing. Agneša Szarka, PhD.